دانلود جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

دانلود جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

ریال4,000 قابل دانلود

دانلود جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی پیام نور براساس منبع اخلاق حرفه اي در مدیریت با رویکرد اسلامی دکتر محمد مهدي پرهیزگار و روح الله حسینی

دانلود جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی پیام نور

جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی شامل مباحث زیر است:

 • فصل اول: آشنایی با مفهوم اخلاق از منظر اسلام
 • معنی و مفهوم اخلاق
 • اخلاق در اسلام
 • اهمیت اخلاق در سازمان
 • اهمیت و جایگاه اخلاق در مدیریت
 • ریشه هاي اخلاق اسلامی
 • فواید حاکمیت اخلاق در سازمان
 • دنیا طلبی و ساده زیستی و پیامدهاي آن
 • داستان شگفت انگیز سعد بن معاذ
 • ارزش هاي اخلاقی از دیدگاه امام علی (ع)
 • مهم ترین نکات در رابطه با اخلاق
 • فصل دوم: ارزشهاي اخلاقی در مدیریت از دیدگاه اسلام
 • نظام اخلاقی در اسلام و ویژگی هاي آن
 • مدیریت مبتنی بر اخلاق
 • الگوي عینی و واقعی اخلاق اسلامی در مدیریت
 • برگزیده توصیه هاي اخلاقی حضرت آیت الله خامنه اي
 • ویژگی اخلاقی مدیریت از دیدگاه اسلام
 • نکات اخلاقی در سازمان از دیدگاه امام علی(ع):
 • اخلاق در مدیریت
 • اثرات و پیامدهاي حاکمیت اخلاق در مدیریت را نام ببرید.
 • فصل سوم: اصول اخلاق در قرآن
 • ارزش هاي اخلاقی در مدیریت از منظر قران
 • مطالعه موردي اخلاق در قرآن
 • خصوصیات اخلاقی پیامبران الهی در قرآن
 • ارزش هاي اخلاقی و غیر اخلاقی مدیریت در قران
 • فصل چهارم: نقش اخلاق در رضایت مشتري
 • نقش اخلاق در رضایت مشتري
 • مصادیق ضد اخلاقی در رابطه با مشتري
 • پیامدهاي بی توجهی به اخلاق در ارائه خدمات به مشتري
 • رابطه میان اخلاق کار و رضایت مشتري در سازمان
 • مبانی و اصول مشتري مداري در اسلام
 • فصل پنجم: رویکرد اخلاقی در رقابت
 • قواعد اخلاقی رقابت در اسلام
 • مصادیق ضد اخلاقی در رقابت
 • بی توجهی به اخلاق در رقابت
 • ضرورت و اهمیت اخلاق در رقابت
 • علل بروز بحران در رقابت
 • و …

عناوینی که در گوگل برای دانلود جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی جستجو می شود: