دانلود جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی پیام نور براساس کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی خديجه علي آبادی

دانلود جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی پیام نور

ریال4,000 قابل دانلود

دانلود جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی براساس منبع درس مقدمه تکنولوژی آموزشی پیام نور

دانلود جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی پیام نور براساس کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی خديجه علي آبادی

جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی شامل مباحث زیر است:

 • تکنولوژی آموزشی
 • تعریف، (مراحل) تاریخچه، ابعاد، رخدادها و ارتباط با سایر رشته ها
 • تعاریف تکنولوژي آموزشی
 • تاریخچه تکنولوژي آموزشی
 • سیر تحولات تکنولوژي آموزشی
 • رویکردها
 • دوره اول: رویکرد اثبات گرایی-رفتارگرایی-تکنولوژي ابزاري
 • دوره دوم: رویکرد تعبیري-شناخت گرایی-تکنولوژي نظام ها
 • دوره سوم: رویکرد انتقادي-ساخت گرایی پسا مدرن-تکنولوژي متفکرانه
 • سیر تحول تاریخی تکنولوژي آموزشی در ایران
 • و …

عناوینی که در گوگل برای دانلود جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی پیام نور جستجو می شود: