دانلود جزوه امار استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی اکبری و دکتر شقاقی

دانلود جزوه آمار استباطی در روانشانسی و علوم تربیتی

ریال4,500 قابل دانلود

دانلود جزوه آمار استباطی در روانشانسی و علوم تربیتی براساس آمار استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی اکبری و دکتر شقاقی

دانلود جزوه آمار استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی اکبری و دکتر شقاقی

جزوه آمار استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی شامل مباحث زیر است:

  • اصول و قواعد احتمالات
  • آمار استنباطی و اهداف آن
  • منحنی توطیع نرمال – آزمون Z
  • آزمون های t
  • تجریه و تحلیل واریانس
  • آزمون های خی دو
  • و …

 

عناوینی که در گوگل برای دانلود جزوه آمار استباطی در روانشانسی و علوم تربیتی جستجو می شود: