دانلود جزوه حقوق محیط زیست پیام نور براساس جزوه حقوق محیط زیست انصاریان

جزوه حقوق محیط زیست پیام نور

ریال0 قابل دانلود

دانلود جزوه حقوق محیط زیست پیام نور براساس جزوه حقوق محیط زیست انصاریان

دانلود جزوه حقوق محیط زیست انصاریان پیام نور

جزوه حقوق محیط زیست پیام نور شامل مباحث زیر است:

 • مبانی، تاریخچه، تعاریف و منابع حقوق محیط زیست
 • مبانی نظری حقوق محیط زیست
 • تاریخچه حقوق محیط زیست
 • تعاریف حقوق محیط زیست
 • منابع حقوق محیط زیست
 • اصول و مفاهیم حقوق محیط زیست
 • اصول حقوق محیط زیست
 • مفاهیم
 • عوامل و نتایج تخریب محیط زیست
 • عوامل تخریب محیط زیست
 • نتایج تخریب محیط زیست
 • محیط زیست و مسوولیت نسبت به حفاظت آن
 • مسوولیت عام نسبت به حفاظت از محیط زیست
 • مسوولیت بین المللی دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست
 • عناصر تشکیل دهنده مسوولیت بین المللی دولت ها
 • مسوولیت ناشی از اعمال منع نشده در محیط زیست
 • مسوولیت ناشی از خسارت های وارده توسط اشخاص خصوصی
 • لزوم جبران کامل خسارت به محیط زیست
 • مراجع قانونی حقوق محیط زیست
 • مراجع قانونی داخلی
 • مراجع بین المللی
 • و …

عناوینی که در گوگل برای جزوه حقوق محیط زیست پیام نور جستجو می شود: