دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی

ریال5,000 قابل دانلود

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی به همراه تست و مسئله برای دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود جزوه درس آمار توصیفی و استنباطی به همراه حل تست و مسئله

جزوه آمار توصیفی و استنباطی شامل مباحث زیر می باشد:

 • آمار توصیفی
 • منحنی طبیعی بهنجار
 • متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمالی
 • توزیع احتمال گسسته
 • توزیع احتمال پیوسته
 • رگرسیون و همبستگی
 • و …
 • آمار استنباطی
 • آزمون های بی پارامتری
 • تحلیل واریانس
 • و …
 • حل تست و مساله

 

عناوینی که در گوگل برای دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی جستجو می شود: